Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal sikre allmenheten tilgang til informasjon som gjelder virksomhetenes håndtering av negative forhold tilknyttet menneskerettigheter, samt arbeidsforhold forbundet med produksjon av varer og tjenester.

Vi i Bjørns Hage & Anlegg har forpliktet oss til å sikre et trygt, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø i hele verdikjeden. I samsvar med den nye loven, kommer vi til å fortsette vårt arbeid med å bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår. Uansett hvilke varer og tjenester våre kunder kjøper av oss, skal de være trygge på at leveransene er i tråd med loven.

Aktsomhetsvurdering

Vi gjennomfører fortløpende aktsomhetsvurderinger av våre leverandørkjeder og samarbeidspartnere, samt egen virksomhet. Vurderingene skal være i tråd med OECDs retningslinjer, og tar utgangspunkt i en risikoanalyse av tjeneste-/produktkategorier og geografiske område.

Aktsomhetsvurderingene gir oss grunnlag for nærmere oppfølging av leverandører, herunder muligheten for å forhindre, redusere eller forebygge brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dersom vi avdekker negative funn, blir det opprettet en dialog og iverksatt tiltak for å utbedre og forhindre gjentagelse.

I henhold til loven vil vi årlig publisere en redegjørelse for vårt arbeid med aktsomhetvurderinger, i tillegg til beskrivelse av metode for gjennomføring av denne. Redegjørelsen og dokumentet for metodikken finner du vedlagt under.

Åpenhetsloven – Redegjørelse

Åpenhetsloven – ESG risikovurdering metode

Informasjonsplikt

Alle har ved skriftlig forespørsel rett på informasjon om hvordan vi i Bjørns Hage & Anlegg håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser som er vurdert i aktsomhetsvurderingene. Har du et generelt spørsmål rundt hvordan vi håndterer de negative konsekvensene, eller et spesifikt spørsmål knyttet til varer eller tjenester som vi lever, kan vi kontaktes ved å sende e-post til: apenhetsloven@bha.no.

Vi tilstreber å besvare forespørsler innen tre uker fra mottak.